Flask-SQLAlchemy + MySQL + Python 3

TL;DR: pip install PyMySQL,数据库连接使用 mysql+pymysql://username:password@server/db。 按照 Flask-SQLAlchemy 文档的说明,配置好 SQLALCHEMY_DATABASE_URI = 'mysql://username:password@server/db' 后操作 MySQL 报错 ImportError: No module na